Kính gửi: Các Anh, Chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế
Kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 02, Tháng Sáu năm 2017. Trong đó tiêu biểu có:
          1. Công văn số 1886/TCT-CS ngày 10/5/2017 về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt cho doanh nghiệp chế xuất
Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế thành phố Hải Phòng tại công văn số 2019/CT-KK ngày 09/03/2017, theo đó, trường hợp các doanh nghiệp, nhà thầu nước ngoài nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế cung cấp hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện về hợp đồng, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt và hóa đơn theo quy định.

2. Công văn số 2256/TCT-KK ngày 29/5/2017 về hoàn thuế GTGT

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
"6. Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.
Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định."
Trường hợp Chi nhánh Bảo Lộc - Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Chi nhánh) tại tỉnh Lâm Đồng được Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Công ty) tại tỉnh Đồng Nai điều chuyển tài sản do Công ty mua được qua đấu giá, Chi nhánh là đơn vị thành viên do Công ty sở hữu 100% vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì khi điều chuyển tài sản Công ty không phải lập hóa đơn, kê khai và nộp thuế GTGT.
Trường hợp Công ty đã xuất hóa đơn, kê khai và nộp thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đối với tài sản điều chuyển cho Chi nhánh thì thực hiện điều chỉnh hóa đơn theo quy định.
3. Công văn số 2287/TCT-KK ngày 31/5/2017 về Thông tư số 31/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
Hiện nay, Tổng cục Thuế đang phối hợp với Kho bạc Nhà nước triển khai nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thu nộp NSNN, trao đổi thông tin theo hình thức giao dịch điện tử
- Trong giai đoạn ứng dụng công nghệ thông tin giữa Tổng cục Thuế và Kho bạc Nhà nước chưa nâng cấp đồng bộ đáp ứng việc truyền nhận Quyết định hoàn/ Lệnh hoàn theo phương thức điện tử, Tổng cục Thuế đề nghị:
+ Việc luân chuyến Quyết định hoàn/ Lệnh hoàn giữa cơ quan thuế và cơ quan KBNN thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa bản giấy và danh sách Quyết định hoàn có gắn chữ ký số của Tổng cục Thuế.
+ Quyết định hoàn thuế phải được lưu hành ngay sau khi Thủ trưởng cơ quan thuế ký, đóng dấu và phải chuyển đến phòng Kê khai và Kế toán thuế, các đơn vị liên quan ngay trong ngày làm việc để thực hiện nhập, hạch toán Quyết định hoàn đã ký, đóng dấu ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo kể từ khi Cục Thuế ký, ban hành Quyết định hoàn thuế.
+ Phòng Kê khai và Kế toán thuê chịu trách nhiệm về việc hạch toán Quyết định hoàn chính xác, đầy đủ và kịp thời vào hệ thống quản lý thuế tập trung. Đồng thời, ngay trong ngày làm việc, phòng Kê khai và Kế toán thuế lập Lệnh hoàn để chuyển cùng với Quyết định hoàn cho Kho bạc Nhà nước chậm nhất ngày làm việc tiếp theo kể từ khi Quyết định được ký, đóng dấu.
4. Công văn số 2303/TCT-CS ngày 01/6/2017 về chính sách thuế nhà thầu
Theo thông tin mà Công ty Canon Sing cung cấp bổ sung thì khi Công ty Canon Sing bán hàng cho khách hàng ở nước ngoài, quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao trên tàu hoặc tại kho của khách hàng nước ngoài theo các điều khoản thương mại quốc tế FOB hoặc DDP, không phải giao hàng, chuyển giao quyền sở hữu tại kho ngoại quan (KNQ) ở Việt Nam. Công ty Canon Sing chỉ thuê chủ kho ngoại quan làm các thủ tục hải quan cần thiết và các dịch vụ bốc dỡ, chất hàng...tại KNQ và thuê đơn vị vận chuyển độc lập để chuyển hàng từ KNQ đến điểm giao hàng cho khách hàng.
Căn cứ các quy định trên, trường hợp thực tế Công ty Canon Sing mua hàng của Công ty Canon Nhật Bản (hàng được lưu tại kho ngoại quan do Công ty Canon Sing thuê tại Việt Nam), sau đó bán cho các khách hàng ở nước ngoài theo điều khoản thương mại Incoterms FOB hoặc DDP, hàng hóa được giao ngoài lãnh thổ Việt Nam thì Công ty Canon Sing thuộc đối tượng không áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC trong trường hợp này.
5. Công văn số 2308/TCT-CS ngày 01/6/2017 về thuế nhà thầu đối với hợp đồng dịch vụ

Trường hợp năm 2015 Công ty Exo Travel ký hợp đồng 03 bên gồm: Công ty Victoria Phan Thiết Beach Resort & Spa (Bên A), Công ty Travel 2 Travelbag.co.uk (Bên B), Công ty Exo Travel (Bên C), theo thỏa thuận tại hợp đồng, Công ty Travel 2 Travelbag.co.ukquảng cáo khách sạn của Công ty Victoria Phan Thiết Beach Resort & Spa trong ấn phẩm Asia năm 2015 phát hành ở nước ngoài thì Công ty Travel 2 Travelbag.co.uk thuộc đối tượng không áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.
6. Công văn số 2465/TCT-TTHT ngày 06/6/2017 giới thiệu nội dung mới Thông tư số 51 về hướng dẫn hành nghề làm thủ tục về thuế
Ngày 19/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây viết tắt là TT 117). Tổng cục Thuế hướng dẫn một số điểm mới quy định tại Thông tư số 51/2017/TT-BTC (nội dung chi tiết xem tại Công văn).
          Trân trọng.