Kính gửi: Các Anh, Chị
Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 04, Tháng Tư năm 2017. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn s 1583/TCT-CS ngày 24/4/2017 về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và một số văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính

Công văn tập hợp một số nội dung hướng dẫn về chính sách ưu đãi, hỗ trợ thuế trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và khuyến nông, sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, đề nghị các Cục thuế phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và tuyên truyền tới người nộp thuế trên địa bàn quản lý các nội dung hướng dẫn nêu trên để thực hiện.

2. Công văn số 1627/TCT-CS ngày 25/4/2017 về ưu đãi thuế TNDN

Trường hợp dự án đầu tư của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện dự án đầu tư mới tại KCN (trừ KCN nằm trên địa bàn có điều kiện KTXH thuận lợi) thì thu nhập từ dự án này được ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thực tế đáp ứng. Trường hợp, hết thời gian hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu, doanh nghiệp có gia hạn thời gian hoạt động của dự án thì doanh nghiệp không được ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư mới đối với thời gian gia hạn.

Trường hợp, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp chỉ từ 3 đến 5 năm do vướng mắc về thời gian thuê địa điểm hoạt động của doanh nghiệp thì có ý kiến với cơ quan cấp phép điều chỉnh Giấy phép cho phù hợp. Trong trường hợp việc cấp phép là phù hợp quy định của pháp luật thì đề nghị Cục Thuế tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với các trường hợp này để doanh nghiệp kê khai nộp thuế đúng quy định.

Trường hợp Công ty có phát sinh thu nhập từ hoạt động thương mại trong địa bàn KCN thì thu nhập này được ưu đãi thuế TNDN; trường hợp Công ty có phát sinh thu nhập từ hoạt động thương mại ngoài địa bàn KCN (ngoài địa bàn ưu đãi đầu tư) thì thu nhập phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi thuế không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

3. Công văn số 1636/TCT-KK ngày 25/4/2017 về chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa dịch vụ mua trả chậm

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh mua bán hàng hóa trả chậm được quy định trong hợp đồng mua bán có giá trị trên hai mươi triệu đồng, đến hạn thanh toán theo hợp đồng, người bán đã xuất hóa đơn, đã kê khai, nộp thuế đầu ra nhưng người mua chưa thanh toán thì hóa đơn đầu vào đã kê khai vẫn đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

Khi người mua thực hiện thanh toán nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (thanh toán bằng tiền mặt) thì hóa đơn đầu vào đã kê khai không đủ điều kiện khấu trừ đầu vào. Doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ tương ứng với phần giá trị hàng hoá, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán thực tế.


4. Công văn số 1663/TCT-CS ngày 26/4/2017 về chính sách thuế

Trường hợp Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam có phát sinh số thuế GTGT truy thu, số tiền phạt chậm nộp từ xử lý hoàn thuế GTGT đối với tài sản cố định dùng chung cho hai hoạt động chịu thuế và không chịu thuế GTGT nếu có nguyên nhân khách quan là Sở Tài nguyên và Môi trường chưa cung cấp được rác đã phân loại tại nguồn cho Công ty như đã cam kết trong Hợp đồng, dẫn đến việc Công ty chưa thể thực hiện vận hành hệ thống phân loại, thu nguyên liệu tái chế và tái chế sử dụng rác thải và thực hiện sản xuất phân compost thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là không tính tiền chậm nộp liên quan đến việc thu hồi số tiền hoàn thuế GTGT đã nêu tại kết luật thanh tra của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh (Kết Luận Thanh tra số 1453/KL-CT ngay 28/10/2015 và Kết luận thanh tra số 1719/KL-CT ngày 14/12/2015) với lý do bất khả kháng.

5. Công văn số 1664/TCT-KK ngày 26/4/2017 về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

Để việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử đảm bảo theo đúng pháp luật, đúng Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng của ngành thuế nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử. Để việc tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ này tại các Cục Thuế được kịp thời và đạt hiệu quả, mục tiêu và kế hoạch đã đề ra, Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại công văn này.


Trân trọng.