Kính gửi: Các Anh, Chị Hội viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam

Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 02, Tháng Năm 2017. Trong đó tiêu biểu có:

I. CÔNG VĂN   
1. Công văn số 1816/TCT-CS ngày 08/5/2017 về lệ phí trước bạ đối với đất được nhà nước giao đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu dân cư

Đất được nhà nước giao để sử dụng vào mục đích đầu tư xây đựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu dân cư tái định cư để chuyển nhượng thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ.

Trường hợp đơn vị giữ lại một phần diện tích để sử dụng hoặc cho thuê thì phải nộp lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đó.

2. Công văn số 1818/TCT-CS ngày 08/5/2017 về khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp

Nhằm tháo gỡ khó khăn và đảm bảo công bằng giữa các đối tượng được Nhà nước cho thuê đất, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ đã có quy định cho phép các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đã chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng (bao gồm cả trường hợp tự thỏa thuận bồi thường hoặc tự nhận chuyển nhượng) theo quy định của pháp luật trước ngày 01/7/2004 thì được khấu trừ số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc giá trị quyền sử dụng đất theo mục đích đất nhận chuyển nhượng hợp pháp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và phê duyệt (đối với trường hợp tự thỏa thuận bồi thường, tự nhận chuyển nhượng) tại thời điểm tự thỏa thuận, tự nhận chuyển nhượng (phân bổ cho thời gian thuê đất còn lại tương ứng với phần diện tích có thu tiền thuê đất và chưa được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh) vào tiền thuê đất phải nộp và không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan căn cứ quy định và tình hình thực tế ở địa phương để xác định việc khấu trừ tiền đền bù, giải phóng mặt bằng vào số tiền thuê đất phải nộp.

3. Công văn số 1832/TCT-DNL ngày 08/5/2017 về thuế nhà thầu nước ngoài tại Ban QLDA Điện hạt nhân Ninh Thuận

Trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu Nga đối với hợp đồng lập hồ sơ phê duyệt địa điểm và dự án đầu tư Nhà máy Nhiệt điện hạt nhân Ninh Thuận thì doanh thu tính thuế TNDN và doanh thu tính thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài được xác định như sau:

- Doanh thu tính thuế GTGT là phần doanh thu nhà thầu Nga nhận được chưa trừ các khoản thuế mà nhà thầu Nga phải nộp cho Việt Nam nhưng không bao gồm giá trị thuế mà nhà thầu Nga nộp thay cho nhà thầu phụ Việt Nam vào ngân sách Liên Bang Nga.

- Doanh thu tính thuế TNDN là phần doanh thu không bao gồm thuế GTGT nhà thầu Nga nhận được chưa trừ các khoản thuế mà nhà thầu Nga phải nộp cho Việt Nam nhưng không bao gồm giá trị thuế mà nhà thầu Nga nộp thay cho nhà thầu phụ Việt Nam vào ngân sách Liên Bang Nga.

          4. Công văn số 1873/TCT-TNCN ngày 10/5/2017 về tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng

Trường hợp các cá nhân ký hợp đồng mua bán căn hộ với công ty TNHH HIBRAND VN, trong quá trình thực hiện dự án, do thi công không đúng tiến độ nên cá nhân tiến hành thanh lý hp đồng, công ty hoàtrả số tiền góp vốn và bồi thường một khoản tiền cho cá nhân theo hợp đồng đã ký thì số tiền bồi thường nêu trên không được quy định cụ thể, chi tiết trong 10 khoản Thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành nên các cá nhân không phải nộp thuế TNCN đối với khoản thu nhập nhận được nêu trên.
5. Công văn số 1899/TCT-CS ngày 10/5/2017 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

Miễn lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:
“7. Đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp.”
Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Phương Linh được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất có diện tích 4.395 m2 đất thuê theo Quyết định số 4851/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 thì:
- Nếu Doanh nghiệp tư nhân Phương Linh kê khai lệ phí trước bạ thửa đất nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2017 thì Doanh nghiệp thuộc diện không phải nộp phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC.
- Nếu Doanh nghiệp tư nhân Phương Linh kê khai lệ phí trước bạ thửa đất nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kể từ ngày 01/01/2017 thì Doanh nghiệp thuộc diện phải nộp phải nộp lệ phí trước bạ, giá tính lệ phí trước bạ căn cứ vào giá đất tại Bảng giá đất do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
6. Công văn số 1931/TCT-CS ngày 11/5/2017 về áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Trường hợp Công ty TNHH Dược phẩm An Gia Hưng thành lập năm 2015, tại thời điểm thành lập Công ty đã gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế quận Thanh Xuân) và được chấp thuận áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2015, 2016 thì đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội xem xét, trường hợp xác định năm 2016 Công ty có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, Công ty có nhu cầu tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ năm 2017 thì Cục Thuế hướng dẫn Công ty nộp Mu 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế quận Thanh Xuân) để đăng ký áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ năm 2017.
II. THÔNG TƯ
Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi bổ sung Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 147/2016/TT-BTC về Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 05 năm 2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.
Thông tư mới bãi bỏ khoản 1, Điều 1 của Thông tư số 147/2016 về sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ 3, điểm đ, khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 45/2013, và thay thế bằng nội dung mới “Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng”
Nội dung chi tiết xem tại Thông tư 28.
III. CHỈ THỊ

Ngày 17/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/QĐ-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

          Theo đó, khi tiến hành xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp. Trường hợp kế hoạch thanh tra chồng chéo, trùng lắp với hoạt động kiểm toán nhà nước thì chủ động trao đổi, phối hợp với Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ để thống nhất phương án xử lý theo quy định hiện hành, đảm bảo sự kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp.
Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng;

           Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất;
Trân trọng.