Trong tuần qua (từ ngày 01 - 07/5/2017), TVPL đã cập nhật được nhiều văn bản nổi bật liên quan đến BHXH, hóa đơn, kế toán... Đơn cử như sau:

1. Hướng dẫn rõ cách tính tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Quyết định 595/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

Theo đó, hướng dẫn rõ cách tính tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cho người lao động có tiền lương do người sử dụng lao động quyết định như sau:

- Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2017 là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

- Từ ngày 01/01/2018 trở đi là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47. 

- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác.

Ngoài ra, Quyết định 595 cũng quy định cụ thể về tiền lương tháng đóng BHXH đối với một số đối tượng như người đại diện phần vốn nhà nước không chuyên trách tại các tập đoàn kinh tế, công ty nhà nước sau cổ phần hóa; người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương do doanh nghiệp quyết định…

2. Quy định mới về sử dụng hóa đơn từ ngày 12/6/2017

Từ ngày 12/6/2017, Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

- Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn (quy định hiện tại là chậm nhất 05 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn);

- Nếu sau 2 ngày làm việc kể từ khi nhận Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in của DN mà Cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn (hiện nay là 5 ngày làm việc).

Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.

3. Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán hợp tác xã (HTX)

Ngày 28/3/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn các quy định về tài khoản, chứng từ, sổ kế toán; báo cáo tài chính áp dụng với HTX, liên hiệp HTX. Theo đó:

- Tất cả các HTX hoạt động trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề sản xuất, kinh doanh sẽ áp dụng chế độ kế toán quy định tại Thông tư này.

- Riêng các HTX có quy mô lớn, có nhiều giao dịch mà Thông tư 24 không có quy định thì được lựa chọn áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

- Trường hợp HTX lựa chọn áp dụng Thông tư 133 thì phải tuân thủ toàn bộ quy định tại Thông tư này; đối với các nghiệp vụ phát sinh không được quy định thì bắt buộc phải áp dụng quy định tại Thông tư 24.

Thông tư 24/2017/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2018.

4. Hàng loạt văn bản về hệ thống mục lục NSNN hết hiệu lực từ 04/02/2017

Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (NSNN) mới nhất sẽ có hiệu lực từ ngày 04/02/2017 (áp dụng từ năm ngân sách 2017) và thay thế các văn bản sau đây:

- Quyết định 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008.

- Thông tư 136/2009/TT-BTC ngày 02/7/2009.

- Thông tư 69/2009/TT-BTC ngày 03/4/2009.

- Thông tư 223/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009.

- Thông tư 26/2010/TT-BTC ngày 25/02/2010.

- Thông tư 143/2010/TT-BTC ngày 22/9/2010.

- Thông tư 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010.

- Thông tư 30/2011/TT-BTC ngày 02/3/2011.

- Thông tư 57/2011/TT-BTC ngày 05/5/2011.

- Thông tư 144/2011/TT-BTC ngày 21/10/2011.

- Thông tư 110/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012.

- Thông tư 217/2012/TT-BTC ngày 17/12/2012.

- Thông tư 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013.

- Thông tư 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014.

- Thông tư 56/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016.

- Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.

- Quyết định 54/QĐ-BTC ngày 12/01/2011.

- Công văn 7472/BTC-NSNN ngày 10/6/2010 về việc cấp mã số cho các chương trình, dự án của Bộ Giáo dục và Đào Tạo.

- Công văn 7423/BTC-NSNN ngày 05/6/2014 về việc cấp mã dự án của Bộ Giáo dục và Đào Tạo.