Kính gửi: Các Anh, Chị khách hàng, người làm kế toán tại các Doanh nghiệp
Công ty kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 03, Tháng Năm năm 2017. Trong đó tiêu biểu có:

I. CÔNG VĂN

1. Công văn số 1959/TCT-DNL ngày 12/5/2017 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT)

Bệnh viện Bạch Mai thực hiện chuyển đổi HĐĐT sang giấy để giao cho khách hàng trong trường hợp khách hàng có nhu cầu chuyển đổi sang giấy và chỉ được chuyển đổi 01 lần. Trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy của Bệnh viện không nhất thiết phải có dấu và chữ ký người đại diện theo pháp luật. HĐĐT chuyển đổi sang giấy phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2,3,4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Bệnh viện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chuyển đổi HĐĐT sang giấy.

Bệnh viện được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y" (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

Đối với trường hợp HĐĐT đã lập sau đó phát hiện sai sót theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì Bệnh viện lập văn bản xác nhận sai sót bằng giấy có chữ ký của người mua và người bán. Bệnh viện lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

2. Công văn số 1961/TCT-CS ngày 15/5/2017 về lệ phí môn bài

Trường hợp chi nhánh của doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (không phân biệt hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh là độc lập hay phụ thuộc) thì phải nộp lệ phí môn bài theo mức quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ và hướng dẫn tại điểm c, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính; trường hợp chi nhánh không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài theo quy định.

3. Công văn số 1965/TCT-CS ngày 15/5/2017 về chính sách thuế

Tại điểm đ, Khoản 2, Điều 2 Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 quy định đối tượng chịu thuế TTĐB:
“đ) Kinh doanh gôn (golf) bao gồm bán thẻ hội viên, vé chơi gôn";
Căn cứ quy định trên thì Luật Thuế TTĐB không quy định hoạt động kinh doanh trò chơi golf 3D trong nhà, mô phỏng môn thể thao golf ngoài thực tế, thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.
4. Công văn số 1966/TCT-CS ngày 15/5/2017 về thực hiện Nghị Quyết số 19-2017/NQ-CP

Để thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, về thủ tục mua hóa đơn, đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các bộ phận/đơn vị trong Cục Thuế nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện thủ tục hành chính hóa đơn, thực hiện bán hóa đơn ngay trong ngày cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ/cá nhân thuộc trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định. Không để doanh nghiệp, người dân mất nhiều thời gian mua hóa đơn.
5. Công văn số 2036/TCT-CS ngày 17/5/2017 về chính sách thu tiền sử dụng đất         
Doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại Khoản 1, Điều 53 của Luật Nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bán thì được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Để có cơ sở xem xét miễn tiền thuê đất, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh căn cứ hồ sơ cụ thể báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Xây dựng xác định dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp của Công ty TNHH Hoa Sơn có thuộc dự án xây dựng nhà ở xã hội hay không, để thực hiện xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

6. Công văn số 2055/TCT-DNL ngày 18/5/2017 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử          (1) Về chữ ký của người mua trên HĐĐT:
Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL-VNPT với người mua như: hợp đồng kinh tế, biên nhận thanh toán, phiếu thu, hồ sơ chứng từ khác thì Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL-VNPT lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.
(2) Về tiêu thức chữ ký người đại diện theo pháp luật và dấu của người bán trên HĐĐT chuyển đổi sang giấy:
Theo báo cáo của Công ty, đối với hóa đơn giấy Công ty đã được miễn tiêu thức dấu của người bán, do đó trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy của Công ty không nhất thiết phải có tiêu thức dấu của người bán.
          Đối với tiêu thức chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán: trường hợp Công ty có số lượng hóa đơn điện tử cần chuyển đổi sang giấy lớn và việc ký người đại diện theo pháp luật của Công ty gặp khó khăn thì Công ty được ủy quyền, theo quy định của pháp luật về ủy quyền, cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên HĐĐT chuyển đổi. Công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chuyển đổi này.
(3) Về xử lý hóa đơn điện tử đã lập:
Trường hợp hóa đơn điện tử của Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL-VNPT đã lập cho khách hàng sau đó phát hiện sai sót theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 32/201 I/TT-BTC thì Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL-VNPT phải lập văn bản sai sót có chữ ký của người mua và người bán. Văn bản xác nhận sai sót Công ty được phép lập bằng giấy có chữ ký của người bán và người mua. Công ty lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
7. Công văn số 2074/TCT-CS ngày 18/5/2017 về phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản đất đào đắp đập hồ chứa Ngàn Trươi
Đối với sản lượng đất khai thác phục vụ mục đích phòng chống thiên tai, khắc phục, giảm nhẹ thiên tai phát sinh từ ngày Thông tư số 66/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành, giao Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xác định, nếu Công trình đầu mối chứa nước Ngàn Trươi có mục đích phòng chống thiên tai, khắc phục, giảm nhẹ thiên tai thì không thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 8, Điều 2 Thông tư số 66/2016/TT-BTC nêu trên.

II. THÔNG TƯ

Ngày 12/5/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTC về Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

- Thông tư này quy định về khung giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại điểm b Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

- Các nhóm, loại tài nguyên không quy định khung giá tính thuế tài nguyên tại Thông tư này gồm:

a) Nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện: Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

b) Dầu thô, khí thiên nhiên, khí than: Giá tính thuế tài nguyên đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

III. NGHỊ ĐỊNH
Ngày 01/6/2017 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” có hiệu lực thi hành.

Theo đó, mức đóng vào Quỹ BH TNLĐ, BNN của người sử dụng lao động sẽ được giảm một nửa so với hiện hành theo quy định tại Điều 4 Nghị định 37/2016/NĐ-CP, cụ thể:

- 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

- 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH.

IV. QUYẾT ĐỊNH
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đã ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Trân trọng.