Kính gửi: Các Anh, Chị Hội viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam
Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 01, Tháng Năm năm 2017. Trong đó tiêu biểu có:
I. CÔNG VĂN

1. Công văn s 1685/TCT-KK ngày 27/4/2017 về khôi phục MST của Doanh nghiệp, chi nhánh của DN

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 8, Điểm c Khoản 1 Điều 209 và Điểm d Khoản 1 Điều 211 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ quy định tại Điều 29 của Luật Quản lý thuế về chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
Căn cứ quy định tại Điều 19, Khoản 1 Điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về khôi phục mã số thuế.
Khi nhận được văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp sau khi đã bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế về trạng thái 01 “NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” nhưng tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, chi nhánh trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vẫn là đang hoạt động, cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế kiểm tra hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế và xử lý các thủ tục để khôi phục MST.

2. Công văn số 1696/TCT-CS ngày 28/4/2017 về thuế suất thuế GTGT của mặt hàng bao đay

Mặt hàng bao đay áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% ở khâu nhập khẩu sản xuất và kinh doanh thương mại.
3. Công văn số 1697/TCT-TNCN ngày 28/4/2017 về vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 304/2016/TT-BTC

Giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy được quy định tại Bảng giá ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC nêu trên. Trường hợp giá chuyển nhượng ô tô, xe máy thực tế trên thị trường tăng nhưng chưa đến 20% so với giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá theo Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành. Trường hợp giá thị trường tăng 20% trở lên thì Chi cục Thuế thực hiện áp dụng giá tính lệ phí trước bạ theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 304/2016/TT-BTC .

4. Công văn số 1750/TCT-CS ngày 03/5/2017 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ hoa tiêu hàng hải

a. Đối với dịch vụ hoa tiêu cung cấp cho tổ chức nước ngoài hoặc thông qua đại lý tàu biển:
Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ hoa tiêu trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài hoặc thông qua đại lý có đủ chứng từ chứng minh đáp ứng các điều kiện tại điểm d2 khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
b. Đối với dịch vụ hoa tiêu để nạo vét luồng Lạch Huyện:
Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ hoa tiêu cho các nhà thầu (hoặc doanh nghiệp) ở Việt Nam để nạo vét luồng Lạch Huyện không phải là dịch vụ thực hiện tại cảng là không đáp ứng điều kiện tại điểm d2 khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì không áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
5. Công văn số 1773/TCT-DNL ngày 04/5/2017 hóa đơn điện tử thanh toán bồi thường bảo hiểm

          Trường hợp khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy đáp ứng các điều kiện chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính để thanh toán tiền bồi thường bảo hiểm thì Công ty bảo hiểm căn cứ hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy để thực hiện bồi thường bảo hiểm cho khách hàng theo quy định.
Đồng thời, để hạn chế tình trạng trục lợi bảo hiểm, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện cần báo cáo các cơ quan thẩm quyền có liên quan để hướng dẫn thực hiện việc thanh toán bồi thường bảo hiểm phù hợp với hình thức hóa đơn điện tử trên cơ sở đề xuất của Tổng công ty như: đóng dấu xác nhận đã thanh toán tiền bồi thường trên hồ sơ khám chữa bệnh gốc của cá nhân theo quy định hoặc thực hiện kết nối dữ liệu điện tử giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trên cơ sở dữ liệu gắn với hồ sơ cá nhân.
6. Công văn số 1774/TCT-DNL ngày 04/5/2017 hướng dẫn xử lý đối với khoản thiệt hại của Doanh nghiệp (sản phẩm Note 7 của SEV)
Các khoản chi phí liên quan đến trường hợp bất khả kháng phát sinh từ sự cố sản phẩm Galaxy Note 7 (phần không được doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác bồi thường theo quy định của pháp luật) của SEV được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

II. THÔNG TƯ
Ngày 27/4/2017,  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo đó, thời hạn quy định cho cơ quan thuế giải quyết thủ tục hành chính giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc.

Cụ thể:

- Nếu sau 2 ngày làm việc kể từ khi nhận Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in của DN mà Cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn.

- Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn;

Thông tư 37/2017/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 12/6/2017.

          Trân trọng.